Organizacja po篡tku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarno軼i Polsko-Czesko-S這wackiej jest cz這nkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Solidarno嗆 Polsko-Czesko-S這wacka

Statut
Fundacji Solidarno軼i Polsko - Czesko - S這wackiej

ROZDZIA I - POSTANOWIENIA OG粌NE.

1.

Fundacja pod nazw Fundacja Solidarno軼i Polsko - Czesko - S這wackiej zwana dalej Fundacj, ustanowiona przez:

 1. Brod Jaros豉wa
 2. Janasa Zbigniewa
 3. Jasi雟kiego Miros豉wa
 4. Piotrowskiego Mieczys豉wa

aktem notarialnym Pa雟twowego Biura Notarialnego w Warszawie za numerem repertorium A nr III-1_276/90 na czas nieograniczony, dzia豉 na podstawie obowi您uj帷ej ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.

2.

 1. Fundacja posiada osobowo嗆 prawn.
 2. Nadz鏎 nad dzia豉lno軼i Fundacji sprawuje Minister Kultury.

3.

 1. Fundacja u篡wa piecz璚i okr庵貫j z napisem w okolu "Fundacja Solidarno軼i Polsko - Czesko-S這wackiej".
 2. Fundacja dla cel闚 wsp馧pracy z zagranic mo瞠 pos逝giwa si t逝maczeniem nazwy.

4.

Siedzib Fundacji jest m.st. Warszawa.

5.

 1. Terenem dzia豉lno軼i Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizowania swoich cel闚 kulturalnych i spo貫cznych Fundacja mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa.

ROZDZIA II - CELE I ZASADY FUNDACJI

6.

Celem Fundacji jest dzia豉lno嗆:

 • naukowa,
 • o鈍iatowa,
 • kulturalna,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • w zakresie ochrony 鈔odowiska,
 • w zakresie dobroczynno軼i,
 • w zakresie pomocy spo貫cznej;

prowadzona na rzecz wsp馧pracy, porozumienia i solidarno軼i narod闚 Polski, Czech, S這wacji oraz innych kraj闚.

7.

Fundacja realizuje swoje cele w szczeg鏊no軼i przez:

 1. gromadzenie 鈔odk闚 pieni篹nych oraz zasob闚 materialnych na rzecz wspierania r騜nych form dzia豉lno軼i "Solidarno軼i Polsko-Czesko - S這wackiej"
 2. wsp馧praca ze 鈔odowiskami reprezentuj帷ymi r騜ne grupy spo貫czne, z osobami prawnymi i fizycznymi, kt鏎ych dzia豉lno嗆 wi捫e si z "Solidarno軼i Polsko - Czesko - S這wack";
 3. podejmowanie r騜nego rodzaju inicjatyw zmierzaj帷ych do popularyzowania wiedzy o "Solidarno軼i Polsko - Czesko - S這wackiej";
 4. organizowanie wyk豉d闚, seminari闚, pokaz闚, odczyt闚 zmierzaj帷ych do pog喚bienia wiedzy o celach Fundacji;
 5. inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych maj帷ych na celu zebranie 鈔odk闚 pieni篹nych na rzecz Fundacji;
 6. wspomaganie os鏏 prawnych i fizycznych, kt鏎ych dzia豉lno嗆 jest zbie積a z celami Fundacji.
 7. wspomaganie i wsp馧praca ze 鈔odowiskami i organizacjami o celach podobnych do cel闚 Fundacji, a dzia豉j帷ych w Polsce i zagranic.

ROZDZIA III - MAJ﹗EK I DOCHODY FUNDACJI.

8.

Maj徠ek Fundacji stanowi wk豉d pieni篹ny w kwocie 2000,- z這tych /s這wnie z這tych dwa tysi帷e/ stanowi帷y fundusz za這篡cielski.

9.

 1. Dochodami Fundacji s:
  1. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju, jak i z zagranicy, papiery warto軼iowe;
  2. dochody ze zbi鏎ek i imprez publicznych organizowanych po uzyskaniu odpowiednich zezwole;
  3. odsetki bankowe;
  4. cz窷 podatku dochodowego przekazywana przez osoby fizyczne.
 2. Fundacja nie mo瞠:
  1. udziela po篡czek lub zabezpiecza zobowi您a maj徠kiem Fundacji w stosunku do cz這nk闚 jej organ闚 lub pracownik闚 oraz os鏏, z kt鏎ymi cz這nkowie organ闚 oraz pracownicy organizacji pozostaj w zwi您ku ma鹵e雟kim, we wsp鏊nym po篡ciu albo w stosunku pokrewie雟twa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie雟twa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwi您ani z tytu逝 przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywa maj徠ku Fundacji na rzecz cz這nk闚 jej organ闚 lub pracownik闚 oraz ich os鏏 bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do os鏏 trzecich, w szczeg鏊no軼i je瞠li przekazanie to nast瘼uje bezp豉tnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywa maj徠ku na rzecz cz這nk闚 jej organ闚 lub pracownik闚 oraz ich os鏏 bliskich na zasadach innych ni w stosunku do os鏏 trzecich chyba, 瞠 to wykorzystanie bezpo鈔ednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. zakupywa towar闚 lub us逝g od podmiot闚, w kt鏎ych uczestnicz cz這nkowie jej organ闚 lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych ni w stosunku do os鏏 trzecich lub po cenach wy窺zych ni rynkowe
 3. Ca造 sw鎩 doch鏚 Fundacja przeznacza na statutow dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego.  

ROZDZIA IV - ORGANY FUNDACJI.

10.

Organami Fundacji s:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarz康 Fundacji.

11.

 1. Rada Fundacji sk豉da si z nieograniczonej liczby os鏏 powo豉nych przez Fundator闚.
 2. Cz這nkiem Rady mo瞠 by r闚nie osoba prawna, dzia豉j帷a za po鈔ednictwem swego przedstawiciela.
 3. Przewodnicz帷ego Rady wybieraj Fundatorzy.
 4. Cz這nkowie Rady:
  1. nie mog by cz這nkami Zarz康u ani pozostawa z nimi w zwi您ku ma鹵e雟kim, we wsp鏊nym po篡ciu, w stosunku pokrewie雟twa, powinowactwa lub podleg這軼i s逝瘺owej;
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest瘼stwo umy郵ne 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub przest瘼stwo skarbowe;
  3. mog otrzymywa z tytu逝 pe軟ienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych koszt闚 lub wynagrodzenie w wysoko軼i nie wy窺zej ni przeci皻ne miesi璚zne wynagrodzenie w sektorze przedsi瑿iorstw og這szone przez Prezesa G堯wnego Urz璠u Statystycznego za rok poprzedni.

12.

Rada Fundacji upowa積iona jest w szczeg鏊no軼i do:

 1. okre郵enia kierunk闚 dzia豉lno軼i Fundacji;
 2. opiniowania program闚 dzia豉lno軼i Fundacji;
 3. przyjmowanie coroczne sprawozda Zarz康u;
 4. dokonywanie oceny pracy Zarz康u Fundacji;
 5. wyra瘸nie opinii w sprawie zmiany celu Fundacji, lub jej statutu;
 6. uchwalanie regulaminu Fundacji.

13.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwa, kt鏎e zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚, przy obecno軼i co najmniej po這wy cz這nk闚 Rady.

14.

 1. Zarz康 Fundacji sk豉da si z 3 do 10 os鏏 powo造wanych i odwo造wanych przez Rad Fundacji. Zarz康 ze swego grona wybiera Prezesa po zasi璕ni璚iu opinii Rady Fundacji.
 2. Umow o prac lub zlecenia z cz這nkiem Zarz康u zawiera upowa積iony cz這nek Rady Fundacji w granicach upowa積ienia wynikaj帷ego z uchwa造 Rady Fundacji.
 3. Cz這nkowie Zarz康u nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest瘼stwo umy郵ne 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub przest瘼stwo skarbowe.

15.

Zarz康 Fundacji w szczeg鏊no軼i:

 1. kieruje bie膨c dzia豉lno軼i Fundacji;
 2. reprezentuje Fundacj na zewn徠rz;
 3. uchwala regulamin pracy Zarz康u;
 4. tworzy i likwiduje plac闚ki Fundacji w kraju i zagranic, okre郵aj帷 ich zakres terytorialny i przedmiot dzia豉lno軼i;
 5. okre郵a wielko嗆 zatrudnienia i zasady wynagrodze oraz wielko嗆 鈔odk闚 na wynagrodzenia dla pracownik闚 Fundacji.

16.

 1. O鈍iadczenie woli w imieniu Fundacji podejmuje Prezes Zarz康u, lub po upowa積ieniu przez Rad dwaj cz這nkowie Zarz康u.
 2. Prezes Zarz康u mo瞠 ustanawia pe軟omocnik闚 do sk豉dania o鈍iadcze woli o charakterze niemaj徠kowym.

ROZDZIA V - ㄐCZENIE, ZMIANA CELU LUB STATUTU FUNDACJI.

17.

Fundacja mo瞠 陰czy si z inn fundacj o podobnych celach na warunkach okre郵onych umow obu fundacji.

18.

W imieniu Fundacji umow zawiera Prezes Zarz康u Fundacji z pisemnego upowa積ienia Fundator闚, udzielonego po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.

19.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.

ROZDZIA VI - LIKWIDACJA FUNDACJI.

20.

 1. Fundacja mo瞠 zosta zlikwidowana w przypadku wyczerpania 鈔odk闚 finansowych na realizacj jej cel闚 lub w wypadku uznania, 瞠 cele zosta造 zrealizowane.
 2. Uchwa喚 o likwidacji Fundacji podejmuje Zarz康 Fundacji.
 3. Likwidacj przeprowadza powo豉ny przez fundator闚 likwidator.
 4. 字odki maj徠kowe Fundacji pozosta貫 po uregulowaniu zobowi您a nale積o軼i likwidator przekazuje na cele wskazane przez Zarz康.
 5. O likwidacji Fundacji Zarz康 zawiadamia Ministra Kultury i Sztuki.

ROZDZIA VII - POSTANOWIENIA KO哸OWE.

21.

Fundacja mo瞠 przyznawa nagrody oraz wyr騜nienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom spo貫cznym zas逝穎nym dla cel闚 Fundacji.

22.

O鈍iadczenia woli Fundator闚 sk豉dane s przez nich samych, b康 wyra瘸 je jeden z nich na podstawie posiadanego pe軟omocnictwa udzielonego przez pozosta造ch Fundator闚.

23

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem stosuje si przepisy ustawy z dnia 24.04.2003 o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i wolontariacie.

Wroc豉w, 24 marca 2012 r.

O Fundacji
Historia Solidarno軼i Polsko-Czesko-S這wackiej
Dzia豉lno嗆 Fundacji
Co robimy? - Aktualno軼i
Wolontariat
Nasi darczy鎍y
Linki
Jak do nas trafi?

Aktualno軼i
Rozw鎩 Niezale積ych Medi闚 w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezale積e Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Bia這rusi, Mo責owy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych b璠 oni mieli okazj odwiedzi redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznaj prac i do鈍iadczenia polskich koleg闚. Plan pobytu go軼i zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkole organizowanych przez Fundacj, t逝maczenia tekst闚, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]