Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Działalność Fundacji

Sprawozdania

Działalność naukowa.

Archiwum Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej

Solidarność Polsko - Czesko - Słowacka działa od października 1981 roku, kiedy to działacze wywodzący się z niezależnych środowisk opozycyjnych - Karty 77 w Czechosłowacji i "Solidarności" w Polsce - podpisali konspiracyjną umowę o wzajemnej współpracy. W 1992 r odbył się I Walny Zjazd "SPCzS", na którym zawiązano oddziały Stowarzyszenia Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej. Równolegle powstała Fundacja Solidarności Polsko - Czesko -Słowackiej, w celu wspierania kulturalnej i społecznej działalności SPCzS.

Od 1981 r działacze SPCzS zbierali wszelkie materiały dotyczące wzajemnej współpracy. Mają one już obecnie znaczną wartość historyczną.

Do końca lat dziewięćdziesiątych Archiwum Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej działa przy biurze Fundacji we Wrocławiu. Jego celem było gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów piśmienniczych dotyczących działalności Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej oraz życia politycznego i społecznego Czech i Słowacji.

13 kwietnia 1997 r. podczas międzynarodowej imprezy "Trzy Czeskie Dni we Wrocławiu" Solidarność Polsko - Czesko - Słowacka przekazała oficjalnie swoje archiwa do Biblioteki Narodowej Ossolineum we Wrocławiu. Zbiory zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w pomieszczeniach Ossolineum. Pierwszym gościem, który zwiedzał wystawę był m.in. pan Karel Štindl, Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie.

Seminarium filozoficzne "Intencjonalność - Wartość - Sztuka. Huserl - Ingarden - Patočka"

Seminarium obyło się w dniach 11-13.05.1992 roku w Polskim Ośrodku Kultury i Informacji w Pradze. W konferencji udział wzięło ok. 70 osób z Polski, Niemiec, Czechosłowacji oraz Japonii. Konferencję zorganizowano wspólnie z Ośrodkiem Kultury Polskiej w Pradze, Goethe Institut w Pradze, Polskim Towarzystwem Filozoficznym, Česka Jednota Filozoficka, Oddziałem Krakowskim Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej.

Konferencja młodych historyków polskich, czeskich i słowackich.

29-30.06.1992 r odbyła się w Pradze konferencja młodych historyków z Polski, Czech i Słowacji, zorganizowana przez Polski Ośrodek Kultury i Informacji, Fundację Solidarności Polsko -Czechosłowackiej i czasopismo "Stredni Evropa". W konferencji udział wzięło 20 studentów i doktorantów uniwersytetów z Pragi, Bratysławy, Katowic, Szczecina i Wrocławia.

Młodzi ekolodzy

Od września 1992 zawiązała się współpraca miedzy młodzieżą Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stroniu Śląskim, a rówieśnikami ZSZ w Sumperku w Czechach. Kierunki tej współpracy do wymiana doświadczeń nauczanych zawodów, poznawanie warunków życia w internacie i kształcenia w szkole oraz dziedzina ekologii. Oprócz Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej inicjatywę ekologiczną wspierała finansowo Fundacja Marshalla.

Badania etnograficzne studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na Zaolziu

W 1992 studenci etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą badania terenowe na obszarze Zaolzia (CSFR). Tematem badań jest inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych. Przy pomocy finansowej Fundacji SPCzS zorganizowano badania etnograficzne środkowej i południowej części Zaolzia, będące uwieńczeniem całościowej rejestracji zabytkowych obiektów po obu stronach rzeki Olzy.

Polsko - Ukraińska Konferencja Samorządowa.

Polsko - Ukraińska Konferencja Samorządowa odbyła się w 1992 r w Kazimierzu Dolnym Konferencję organizowali: Forum Europy Środkowo - Wschodniej (Warszawa), Fundacja "Odrodzenie" (Kijów), Fundacja Solidarności Polsko - Czechosłowackiej (Warszawa) i Lubelska Fundacja Rozwoju.

Celem konferencji było spotkanie przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się tematyką samorządową.

Sympozjum "Muzyka Ludowa Europy Środkowej i Wschodniej"

Fundacja SPCzS wspierała finansowo inicjatywę Fundacji "Muzyka Kresów" z Lublina zorganizowania sympozjum w 1992 r. W sesji uczestniczyli etnomuzykolodzy i folkloryści z Warszawy, Lublina, Zielonej Góry, Wilna, St. Petersburga, Mińska, Kijowa i Lwowa.

Stypendia dla historyków ukraińskich

W ramach współpracy z Południowo - Wschodnim Instytutem Naukowym Fundacja współfinansowała międzynarodowy program badawczy "Dzieje Galicji - stosunki narodowościowe, wyznaniowe, społeczne i kulturalne". W Fundacja ufundowała 6 stypendiów dla historyków ukraińskich z Instytutu Nauk Społecznych Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie przyjeżdżających do Polski w związku z realizacją programu badawczego.

VI Międzynarodowa Sesja Etnomuzykologiczna

W 1994 roku odbyła się w Lublinie VI Międzynarodowa Sesja Etnomuzykologiczna "Instrumenty muzyczne w kulturze tradycyjnej Europy Środkowej i Wschodniej. Najstarsze formy muzyki instrumentalnej", współfinansowana przez Fundację Solidarności Polsko -Czesko - Słowackiej. W konferencji udział wzięli emomuzykolodzy i etnolodzy z Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy.

III Międzynarodową Sesja Naukowa

Fundacja "Muzyka Kresów" sponsorowana przez Fundację Solidarności Polsko -Czesko -Słowackiej zorganizowała w Lublinie w 1994 r III międzynarodową sesję naukową na temat: "Duchowość Narodów Europy Środkowo - Wschodniej. Eros i Thanatos cz.II"

W czterodniowej sesji naukowej wygłosili referaty zaproszeni goście z Polski - Warszawa, z Litwy - Wilno i Kowno, z Rosji - Moskwa i St. Petersburg, z Białorusi - Mińsk, z Ukrainy -Kijów, Lwów i Drohobycz, z Czech - Praga, z Karelii - Pietrozawodsk. Wygłoszono 27 referatów poświęconych przede wszystkim tematowi miłości i śmierci w sztuce.

Praca naukowa. Wspomnienia

Fundacja wsparła wydanie, przez Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, książki Jana Vita pod tytułem "Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu w czasie rosyjskiego oblężenia. 1914- 1915".
Pamiętnik ten jest cennym źródłem dotyczącym stosunków narodowościowych w czasie I Wojny Światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu. Autor oprócz żołnierzy narodowości austriackiej, węgierskiej i czeskiej stykał się z ludnością polską, ukraińską i rosyjską. Z dużą wnikliwością obserwował współżycie różnych narodów Europy Wschodniej oraz przenikanie się kultur na pograniczu polsko - ukraińsko - słowackim.

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]